@niemphat
Niệm Phật
https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại
https://www.niemphat.vn
@niemphat hasn’t posted any content yet.