Mix
Thu Hoai

Thu Hoai

@thuhoai1998

Quá trình đào tạo: Đại học, Năm 2016-2020: học ngành Luật học tại Trường Đại học Luật Hà Nội, khóa 41 Năm 2020-2021: học khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư